1. Definicje: 
  Platforma Zakupowa B2B – serwis internetowy o charakterze zamkniętym, prowadzony przez Administratora Platformy B2B, za pośrednictwem którego Użytkownik może złożyć zamówienie na towary znajdujące się w ofercie Administratora (dalej: Platforma B2B) 
  Strona internetowa – strona znajdująca się pod adresem partner.esmart.com.pl.
  Administrator Platformy B2B – Smart Solution Sp. z o.o. z siedzibą w Woli (43-225), ul. Międzyrzecka 6, zarejestrowana przez Sad Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000491202, NIP: 6381809338, REGON: 243471027, wysokość kapitału zakładowego 250.000 zł. 
  Użytkownik - podmiot, który zaakceptował warunki niniejszego Regulaminu i zarejestrował się w bazie klientów Administratora Platformy B2B, posiadający unikalny login i hasło dostępowe do Platformy B2B. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o Użytkowniku, rozumieć przez to należy także każdą osobę, która upoważniona została przez Użytkownika do składania w jego imieniu zamówień i dla której wygenerowane zostało odrębne hasło dostępu jak również każdą osobę, której Użytkownik umożliwił dostęp i korzystanie z Platformy B2B. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać wszystkie te osoby z warunkami niniejszego Regulaminu i zasadami korzystania z Platformy.  
  Hasło - poufny ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wprowadzanych do Platformy B2B generowany w systemie, które Użytkownik może zmienić w dowolnym czasie. Hasło umożliwia zalogowanie się do Platformy B2B i korzystanie z jej funkcjonalności. 
  Regulamin - niniejszy Regulamin obowiązujący każdego Użytkownika Platformy B2B, określający warunki realizacji wszystkich usług świadczonych za pośrednictwem Platformy B2B, w tym dokonywania zakupów towarów znajdujących się w ofercie handlowej Administratora. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 
  System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie, odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego. 

 2. Zasady korzystania z Platformy B2B 
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Platformy zakupowej B2B dostępnej pod adresem partner.esmart.com.pl.
  2. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z Portalem B2B, Użytkownik powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail), urządzeniem podłączonym do sieci Internet z zainstalowaną aktualną przeglądarką stron internetowych obsługującą standardy HTML, JavaScript, włączoną obsługą plików Cookies oraz klawiaturą lub innym urządzeniem wskazującym, umożliwiające wypełnienie formularza.
  3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników za pośrednictwem Platformy B2B treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. 
  4. Strona internetowa partner.esmart.com.pl oraz dowolne związane z nią oprogramowanie zawierają informacje poufne oraz dane chronione na mocy przepisów o własności intelektualnej. W szczególności wszystkie prezentowane na stronie towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi. Administrator Platformy B2B nie udziela Użytkownikom żadnej licencji ani żadnych innych praw do dokumentów i treści, które tworzą stronę, niezależnie od ich rodzaju (obrazy, ilustracje, dźwięki, teksty, elementy graficzne, itp.).  
  5. Celem korzystania z Platformy B2B Użytkownik zobowiązany jest do udostępnienia Administratorowi Platformy B2B następujących danych: 
   1. dane rejestrowe, 
   2. imiona i nazwiska osób upoważnionych do składania zamówień w imieniu użytkownika, 
   3. imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za kontakt w kwestii wzajemnych rozliczeń, 
   4. numer telefonu, 
   5. adres e-mail, 
   6. numer rachunku bankowego. 
  6. W przypadku zmiany danych, o których mowa powyżej, Użytkownik zobowiązany będzie do dokonania ich aktualizacji. Za wszelkie skutki niedochowania tego obowiązku odpowiedzialność ponosi Użytkownik. 
  7. Wraz z aktywacją konta Użytkownika Administrator Platformy B2B przekaże mu login i hasło aktywacyjne dla każdej z upoważnionych osób za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e – mail. Przy pierwszym logowaniu każdy z Użytkowników zobowiązany jest do ustawienia własnego hasła dostępu. 
  8. Użytkownik zobowiązany jest chronić oraz utrzymywać w tajemnicy otrzymane dane dostępowe do Platformy B2B i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki zamówień złożonych przez osoby nieupoważnione. 
  9. Administrator Platformy B2B jest uprawniony w każdym czasie do zmiany i/lub ograniczenia i/lub wyłączenia dostępu Użytkownika do Platformy B2B. 
  10. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie, udostępnianie w jakiejkolwiek formie przez Użytkownika wszelkich treści (w szczególności opisów i zdjęć towarów) umieszczanych przez Administratora na Platformie B2B. 

 3. Ogólne zasady nabywania towarów za pośrednictwem Platformy B2B 
  1. Warunkiem złożenia zamówienia za pośrednictwem Platformy B2B jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień. 
  2. Oferta handlowa może być dowolnie zmieniana i aktualizowana przez Administratora Platformy B2B. Wiążąca dla danego zamówienia jest treść oferty obowiązująca w chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika. Administrator Platformy B2B dołoży wszelkich starań aby towary prezentowane na stronie internetowej pokrywały się z jego bieżącymi stanami magazynowymi.  
  3. Zamieszczone na stronie internetowej zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru m.in. ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Użytkownika podczas składania zamówienia (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.). 
  4. Ceny wszystkich widocznych na stronie internetowej towarów są cenami netto (nie zawierają podatku VAT) i są wyrażone w złotych polskich. W chwili składania zamówienia do cen zostaje doliczony podatek VAT.  
  5. Na podstawie art. 558 § 1 KC wyłącza się odpowiedzialność Administratora Platformy B2B wynikającą z przepisów art. 556 i nast. KC. 

 4. Składanie zamówień za pośrednictwem platformy zakupowej B2B 
  1. Podstawą nabycia towarów będzie złożone przez Użytkownika zamówienie przyjęte do realizacji przez Administratora Platformy B2B, na zasadach określonych poniżej.  
  2. W celu nabycia towarów Użytkownik zobowiązany jest określić w zamówieniu co najmniej: 
   1. asortyment i ilość towarów, 
   2. miejsce dostawy, 
   3. cenę, 
   4. oczekiwany sposób dostawy, 
   5. oczekiwany termin wysyłki zamówienia. 
  3. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia otrzymania zamówienia i przyjęcia go do realizacji przez Administratora Platformy B2B. 
  4. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia przez Administratora Platformy B2B przyjmuje się, że do zawarcia umowy sprzedaży nie doszło.  
  5. Jeżeli Administrator Platformy B2B potwierdzi zamówienie z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień jego treści, do zawarcia umowy dochodzi z chwilą akceptacji wprowadzonych zmian lub uzupełnień przez Użytkownika. Użytkownik akceptuje wprowadzone zmiany lub uzupełnienia w terminie 24 godzin od chwili ich otrzymania. Akceptacja zmodyfikowanego zamówienia powinna być przesłana Administratorowi Platformy B2B w ten sam sposób, w jaki zostało przesłane zmienione zamówienie. W przypadku braku akceptacji zmian ze strony Użytkownika we wskazanym terminie do zawarcia umowy nie dochodzi. 
  6. Do dnia określonego w umowie jako termin wysyłki towarów, Administratorowi Platformy B2B przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Prawo to Administrator wykonuje przez oświadczenie złożone drugiej stronie w ten sam sposób, w jaki doszło do potwierdzenia otrzymania zamówienia i przyjęcia go do realizacji. W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za nie zawartą.
 5. Dostawa towarów
  1. Administrator Platformy B2B dołoży wszelkich starań by wysłać zamówione towary pod wskazany przez Użytkownika adres w terminie określonym umową. Z uwagi na tę okoliczność, że długość tego terminu uwarunkowana jest cyklem produkcyjnym towarów oraz terminem ich dostawy Administratorowi Platformy B2B – może on ulec zmianie. W przypadku braku możliwości wysyłki towarów w terminie określonym umową Administrator Platformy B2B poinformuje o tym fakcie Użytkownika bez zbędnej zwłoki. W każdym przypadku Administrator Platformy B2B zobowiązany jest do wysyłki zamówionych przez Użytkownika towarów najpóźniej w terminie miesięcznym, rozpoczynającym swój bieg w dniu oznaczonym w umowie jako termin wysyłki. Po upływie tego terminu Użytkownik uprawniony jest do odstąpienia od umowy. Prawo to Użytkownik wykonuje przez oświadczenie złożone Administratorowi Platformy B2B w formie pisemnej lub poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail opiekuna handlowego Użytkownika wskazany na stronie internetowej. W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za nie zawartą.
  2. W przypadku gdy łączna wartość towarów objętych jednym zamówieniem nie przekracza 1000 zł netto – koszt dostawy/transportu przesyłki do miejsca wskazanego przez Użytkownika ponosi Użytkownik. W przypadku gdy łączna wartość towarów objętych jednym zamówieniem przewyższa 1000 zł. netto - koszt dostawy/transportu przesyłki do miejsca wskazanego przez Użytkownika obciąża Administratora Platformy B2B.
  3. Z chwilą wyładunku danej partii towarów w miejscu dostawy, korzyści i ciężary z nimi związane oraz ryzyko przypadkowej ich utraty i zniszczenia przechodzą na Użytkownika.

 6. Rozliczenia
  1. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty ceny towarów w terminie i w sposób określony umową.
  2. Użytkownik wyraża zgodę na doręczanie mu faktur proforma, faktur oraz faktur korygujących drogą mailową, na wskazany przez siebie adres email. Dokumenty przesłane na ww. adres/y traktowane będą jako doręczone.

 7. Tryb postępowania reklamacyjnego, gwarancja i serwis
  1. Użytkownik zobowiązany jest sprawdzić w obecności przewoźnika/kuriera ilość towarów i stan ich opakowań. Jakiekolwiek zastrzeżenia Użytkownika we wskazanym zakresie (reklamacja) powinny być stwierdzone na piśmie, potwierdzone przez przewoźnika/kuriera oraz zgłoszone Administratorowi Platformy B2B w terminie 3 dni licząc od dnia dostawy, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie względem Administratora Platformy B2B w przyszłości.
  2. Administrator Platformy B2B zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację Użytkownika w terminie 30 dni od dnia jej zgłoszenia. W przypadku braku odpowiedzi Administratora Platformy B2B w powyższym terminie przyjmuje się, że nie uznał on reklamacji.
  3. W przypadku uznania reklamacji Administrator Platformy B2B zobowiązany jest:
   - w ciągu 14 dni od dnia uznania reklamacji ilościowej - dostarczyć brakującą ilość towarów lub odebrać ilość towarów dostarczoną w nadmiarze,
   - w ciągu 14 dni od dnia uznania reklamacji opakowań – według swego wyboru bądź wymienić towary w wadliwych opakowaniach na towary w opakowaniach wolnych od wad lub w tym samym terminie odebrać towary w wadliwych opakowaniach i w ciągu kolejnych 7 dni licząc od daty ich odbioru zwrócić Użytkownikowi cenę ich zakupu.
  4. Administrator Platformy B2B oświadcza, że towary sprzedawane na stronie internetowej są nowe.
  5. W przypadku gdy towary są objęte gwarancją producenta lub importera (zwanych dalej Gwarantem), czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta lub importera. W takim przypadku Administrator Platformy B2B wydaje Użytkownikowi wraz z rzeczą sprzedaną oświadczenie gwarancyjne utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny), które otrzymał od Gwaranta.
  6. Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki Gwaranta i uprawnienia Użytkownika w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenie gwarancyjne zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji.

 8. Ochrona danych osobowych 
  1. Administratorem danych osobowych jest Smart Solution Sp. z o.o. z siedzibą w Woli. 
  2. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
   1. odpowiedzi na zapytanie, przedstawienia oferty, zawarcia umowy i jej realizacji, komunikacji, wzajemnych rozliczeń - podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 
   2. wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa w szczególności prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości lub w celu wykonania obowiązków w zakresie identyfikacji kontrahenta i rejestracji transakcji wynikających z regulacji dotyczących prania pieniędzy - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
   3. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią - art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 
   4. wymiany informacji, rozliczeń wewnętrznych z dostawcami towarów i usług, wykazania realizacji przez Administratora zawartych z w/w podmiotami umów, prowadzenia audytów wewnętrznych - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią - art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 
   5. badania satysfakcji, badania i rozwoju oferowanych produktów i usług, w celach analitycznych i statystycznych - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią - art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 
   6. zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią - art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 
  3. Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto dane mogą być przekazywane kontrahentom Administratora o ile przekazanie danych pozostaje w związku z realizacją zawartej umowy, operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawne, audytowe, rachunkowe, ubezpieczeniowe, finansowe, ochrony osób i mienia, dostawcom usług IT, podmiotom prowadzącym działalność w zakresie weryfikacji wiarygodności przedsiębiorstw oraz windykacji należności. 
  4. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 
  5. W przypadku przygotowania oferty dane osobowe przetwarzane będą przez okres ważności oferty oraz przez okres niezbędny do zawarcia umowy. W przypadku zawarcia umowy dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów prawa. Tam, gdzie dane osobowe przetwarzane są w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe przetwarzane będą przez okres jego działalności na rynku i realizowania przez niego wskazanych celów.  
  6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, możliwym jest wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy – Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
  7. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów prawa jest konieczne. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

 9. Postanowienia końcowe 
  1. Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie pod adresem internetowym partner.esmart.com.pl oraz w wersji pisemnej w siedzibie Administratora Platformy B2B.  
  2. Administrator Platformy B2B zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie internetowej partner.esmart.com.pl wraz z informacją o dacie ich wejścia w życie.  
  3. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. 
  4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Do zawartych umów nie stosuje się postanowień konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu 11 kwietnia 1980 r.  
  5. Wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem i realizacją umów będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny miejscowo właściwy według siedziby Sprzedającego.    

Zamówienia

Kontakt

 •  

  Smart Solution Sp. z o.o.
  Międzyrzecka 6, 43-225 Wola
  NIP: 638 180 93 38

Top name; ?>